Stationery

Power White Glue (60g x 1)
Power White Glue (125g x 1)
Power White Glue (250g x 1)
Super Glue - Single Pack (3g x 1)
Super Glue - Twin Pack (3g x 2)
Contact Grip Super Glue (20ml)
Clean Glue (50ml)
Water Glue (50ml)
Water Glue (35ml)
Water Glue (125ml)
Triangle Shape Plastic Paper Clip - 35mm (35's)
Triangle Shape Color Paper Clip - 29mm (100's)