Scissor & Cutter

Scissor (8")
Cutter Knife - Push Lock (18mm Blade)
Cutter Knife - Push Lock (9mm Blade)
Cutter Knife - Auto Lock (9mm Blade)
Cutter Knife (18mm Blade)
Cutter Knife (9mm Blade)
Cutter Knife + Blade (5's x 9mm Blade)
Cutter Knife (18mm Blade)
Cutter Knife (9mm Blade)
Cutter Blade (Mini)
Precision Knife
Precision Knife